06 130 727 43 info@depraktijkvannu.nl

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden De Praktijk Van Nu, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 80331874.
De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

Art. 1. Definities.
De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Nicolette Koch of (tijdelijk) vervangende of (in een samenwerking) betrokken therapeut(en).
De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten. Bijvoorbeeld de cliënt, gemeente of werkgever.

Art. 2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies, trajecten, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.
De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
Indien er bij een traject met losse sessies na een sessie niet binnen een termijn van acht weken een volgende sessie gepland wordt, wordt de overeenkomst geacht te zijn beeindigd.
Indien de hulpvrager tegen het advies van de therapeut in de overeenkomst beeindigd, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen, waarin client te kennen geeft dat client tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig beeindigd.
De Therapeut verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien haar behandeling niet geeigend of toereikend is.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.
Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
De Praktijk Van Nu zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art. 5. Opzegging.
Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen ten alle tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)
De behandelend therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig, onder opgave van reden, beëindigen, indien redelijkerwijs niet van de therapeut kan worden gevergd dat deze de overeenkomst voortzet.
De therapeut zal indien van toepassing zorgen voor deugdelijke overdracht aan een andere hulpverlener.

Art. 6. Overmacht.
Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Art. 7. Annulering.
Afspraken dienen per sms/app of mail, minimaal 1werkdag voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag dient uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering binnen 1 dag voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, de helft van het consultbedrag verschuldigd.
De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. Dit zal de therapeut vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Art. 8 Geheimhouding.
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle aan en door de client verstrekte gegevens, die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen.
In verband met de systemische werkwijze binnen de relatie- en familiebehandeling vindt uitwisseling van informatie over familieleden en/of partners binnen de behandeling plaats. Hierover betracht de therapeut eveneens geheimhouding.
De Praktijk van Nu is gerechtigd zonder toestemming informatie te delen in het kader van intercollegiaal overleg, hetgeen tot doel heeft de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken.
Client heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartemijn 20 jaar bewaard.
In voorkomende gevallen is De Praktijk Van Nu verplicht informatie aan derden te verstrekken. Dat kan gaan om een situatie waarbij het welzijn van client in gevaar is of er een onveilige situatie is voor client en / of omgeving. De therapeut zal de client op de hoogte stellen indien zij een melding aan derden overweegt.

Art. 9. Klachten.
Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. De Praktijk van Nu is aangemeld bij VBAG, waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan De Praktijk Van Nu. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 10. Betaling.
Betaling dient te geschieden op dezelfde dag van behandeling, middels pin, directe overmaking of contant. Bij geval van storing, of indien mondeling toegezegd, binnen 7 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 28 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.
Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Praktijk Van Nu zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door De Praktijk Van Nu gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
Indien de zaak is overgedragen aan het door de Praktijk Van Nu gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt De Praktijk Van Nu zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 11. Aansprakelijkheid.
De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie, inclusief het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
Dienstverlener De Praktijk Van Nu kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de behandelaar. De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
De Praktijk Van Nu geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
De Praktijk Van Nu is niet aansprakelijk voor schade of uitblijven van resultaten en / of schade welke voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener alsnog gerechtelijk aansprakelijk wil stellen.
De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden gestaakt.

Art. 12. Tarieven.
De geldende tarieven zijn op de site en op een display in de praktijk vermeld.
Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.